Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spostrowaz.edu.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
Ostrowąż 21
62-561 Ślesin
Tel. 63 270 31 22
e-mail: spostrowaz@o2.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.06.2013r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
• zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
• filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 30.03.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Ksionszczak, e – mail: spostrowaz@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: 603 562 364

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy, prowadzą do niego schody. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
3. W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz.
4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Aplikacje mobilne
brak